ANASAYFA Aidat nedir?“Aidat” apartman ve sitelerin aylık /yıllık giderlerini karşılamak için kat maliki ya da kiracıdan topladıkları bedellerdir. Apartman ve site aidatı nasıl hesaplanır? Aidat belirlemek için öncelikle aidat hesaplanacak apartman ve sitenin giderleri tespit edilir. Bu tespit bir çeşit bütçedir, bu bütçeye “İşletme Projesi” denir. İşletme Projesi hesaplandıktan sonra, sitenin Yönetim Planı’ndaki dağıtım yöntemine göre […]

İNCELE

ANASAYFA Aidat Ücreti Nasıl Belirlenir? Aidat, apartmandaki ortak alanların bakım, onarım, temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için kiracılardan ve kat maliklerinden toplanılan ödenektir. Peki aidat neye göre belirlenip toplanıyor gelin detaylarına bakalım; Apartman aidatı için toplanacak ödenek, apartman aidat yönetmeliğine göre, aidat bedeli, yetki verilmiş ise yönetici veya profesyonel bina yönetimi tarafından; yetki verilmemiş ise, Kat Malikleri […]

İNCELE

Karar Metni

  • Kasım 8, 2020

ANASAYFA “Binamızın Aidat tahsilat işinin ……/…./20…. – …./…./20…. dönemi ve aynı zamanda şirkete devirden önceki dönem borçlarını da tahsil etmesi için; DESTEK BİNA VE SİTE YÖNETİMİ- GAZİ UÇAR Firması’na yetki verilmesine, şirketin gerek bina sakinlerine ve gerekse üçüncü şahıslara karşı ihtar çekmeye, ödenmeyen alacaklara (aidat, gaz vs.) %5 gecikme zammı uygulayarak icra takibi yapmaya, dava […]

İNCELE

ANA SAYFA ÖRNEK APARTMAN ( BİNA ) YÖNETİM PLANI1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER Ana gayrimenkul’ün Yönetimi  Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ……….. ili, ………… ilçesi,…………..mahallesi, ……………sokakta(caddesinde ), ………..ada, ……………parsel sayılı ve …………… kapı nolu………… apartmanı; Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulunca oy birliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir. Anagayrimenkulün […]

İNCELE

İş Akdi Feshi

  • Kasım 4, 2020

ANASAYFA İş sözleşmesi, taraflara borç yükleyen özel hukuk anlaşmasıdır. Taraflardan birinin bu sözleşmeyi sona erdirmek için karşı tarafa irade beyanında bulunması iş sözleşmesinin feshidir. Öncelikle işçinin fesih hakkı ihbar öneline uymak kaydıyla her zaman mümkündür. İşveren ise iş kanunundaki bazı maddelere uygun hareket etmek kaydıyla iş akdini feshetme imkânına sahip olmaktadır. İş Kanunuma göre Belirsiz […]

İNCELE

ANASAYFA          Değerli apartman yöneticisi, İşyeri ve binalarda RİSK DEĞERLENDİRMESİ mecburiyeti getiren yasa ocak ayında yürürlüğe girdi. Düzenleme, asansör güvenliğinden zemin etütlerine kadar önemli müeyyideler içeriyor. Apartman yönetimi risk değerlendirmesini yaptırmak ve hazır bulundurmak zorunda. Herhangi bir kaza veya denetim halinde ; Risk değerlendirmesi yaptırmayan apartmanlar ağır ceza ile karşı karşıya kalacak. […]

İNCELE

İsim Asma Zorunluluğu

  • Kasım 3, 2020

ANASAYFA KMK’nın 34 . maddesi; “Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”

İNCELE
Sohbeti Aç
💬 Nasıl Yardım Edebilirim?
Destek Bina ve Site Yönetimi
Merhaba; 👋
Destek Bina ve Site Yönetimi ile ilgili yardım istermisiniz?