Aidat Ücreti Belirlenmesi ve Yönetmeliği ?

Aidat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Aidat, apartmandaki ortak alanların bakım, onarım, temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için kiracılardan ve kat maliklerinden toplanılan ödenektir. Peki aidat neye göre belirlenip toplanıyor gelin detaylarına bakalım; Apartman aidatı için toplanacak ödenek, apartman aidat yönetmeliğine göre, aidat bedeli, yetki verilmiş ise yönetici veya profesyonel bina yönetimi tarafından; yetki verilmemiş ise, Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından belirlenir.

Apartman ortak alanlarının bakımı ve temizliği için sirküle edilmesi gerek aidat belirlenirken ilk olarak apartmanın aylık ve yıllık olmak üzere çıkarılan masraflar toplam giderler göz önüne alınır. Yapılan gider hesabının ardından tahmini olarak çıkabilecek ek giderler de dahil olmak üzere bütçe belirlenir. Apartmandaki daire sayısına belirlenen bütçe bölünerek daire başına düşen miktar belirlenir. Hesaplamanın ardından yönetim planına bakılarak aidat kesinleşir. Yani kat malikinin sahip olduğu alanın metrekaresine veya arsa payı oranında genel hükmüyle aidat ücreti belirlenir. Belirlenen ücret usüle uygun olarak yazılı şekilde kat maliklerine tebliğ edilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu:
A) Genel kurul:
Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.

B) Yönetim planı:
Madde 28 – Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. 4142 Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(Değişik: 13/4/1983- 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin 4/5 oyu şarttır. Kat maliklerinin 33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

I – Toplantı Zamanı:
Madde 29- Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

II- Yeter Sayı:
Madde 30- Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./15.mad.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç 15 gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Sohbeti Aç
💬 Nasıl Yardım Edebilirim?
Destek Bina ve Site Yönetimi
Merhaba; 👋
Destek Bina ve Site Yönetimi ile ilgili yardım istermisiniz?